BOB & BIB LOGO – MASTER COPY DO NOT DELETE EM 150316 – EDITED ON 260716 RGB-01