BOB-&-BIB-LOGO—MASTER-COPY-DO-NOT-DELETE-EM-150316—EDITED-ON-260716